Zarządzenie nr 3a/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 16 marca 2020w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników niepedagogicznych w ZSLiT mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 3a/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 16 marca 2020


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników niepedagogicznych w ZSLiT mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 15 i 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043, 1495 i 2245) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, wprowadzam szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy w ZSLiT w Tucholi dla pracowników niepedagogicznych, minimalizując zagrożenie dla zdrowia publicznego,

zarządzam, co następuje:

§ 1
  1. Pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu w ZSLiT w Tucholi - zwanemu dalej pracownikiem - można polecić wykonanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
  2. Pracownik jest obowiązany do pozostawania w gotowości do wykonania pracy wynikającej z umowy o pracę w ZSLiT w Tucholi lub w innym wyznaczonym miejscu (dyżur) i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie bezpośredniego przełożonego.
  3. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.
  4. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi oraz zniszczeniem.
  5. Wykonywanie pracy w formie zdalnej wiąże się z obowiązkiem przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych wraz z dokumentami powiązanymi aktualnie obowiązującymi w ZSLiT w Tucholi.
  6. Sekretarz szkoły sporządzi i przedłoży Dyrektorowi ZSLiT plan organizacji czasu pracy pracowników niepedagogicznych (grafik dyżurów) na bieżąco aktualizowany, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  7. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej każdy Pracownik zostaje zapoznany z grafikiem oraz treścią niniejszego zarządzenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. do odwołania.

Zarządzenie nr 3a/2020 (576kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (3 lutego 2021, 10:54:35)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 11:28:37)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 115