Zarządzenie nr 25/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 7 października 2020w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym i przejścia na tryb nauczania zdalnego w ZSLiT w Tucholi ze względu na sytuację epidemiczną

Zarządzenie nr 25/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 7 października 2020


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym i przejścia na tryb nauczania zdalnego w ZSLiT w Tucholi ze względu na sytuację epidemiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi zarządzam, co następuje:   

§ 1
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie w trybie stacjonarnym wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w okresie od 7 października 2020r. do dnia 16 października 2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników ZSLiT.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczanie w ZSLiT będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 493).

3. Proces zdalnego nauczania prowadzony będzie w oparciu o procedury funkcjonowania szkoły w warunkach nauczania na odległość.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:45:06)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (7 kwietnia 2021, 10:38:20)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100