Zarządzenie nr 26/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 19 października 2020w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 19 października 2020


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1830) 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1
Od dnia 19 października 2020r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, w związku z ich lokalizacją na terenie powiatu tucholskiego, który znajduje się w obszarze czerwonym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt. 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  
 
§ 2
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie C - zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe uregulowania dotyczące organizacji nauczania zdalnego zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§ 3
W związku z otrzymaniem stosownej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi oraz zgodą Starosty Tucholskiego zajęcia praktyczne, w ramach prowadzonego kształcenia zawodowego, realizowane w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi podlegają zapisom § 2 niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będący młodocianymi pracownikami zajęcia praktyczne realizują u pracodawców, o ile nie występuje zdarzenie, które ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną może zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 
§ 5
Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1 mogą być realizowane w miejscach ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 6
Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
§ 7
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. 
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020r.

Zarządzenie nr 26/2020 (770kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:48:55)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (7 kwietnia 2021, 10:26:30)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112