Zarządzenie nr 27/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 19 października 2020w sprawie organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 27/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 19 października 2020


w sprawie organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 15 i 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320) oraz art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) zarządzam, co następuje:   

§ 1
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, tj. w szczególności lokalizacją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi na terenie powiatu tucholskiego, który znajduje się w obszarze czerwonym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 a i art. 46 b pkt. 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania wprowadzam szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSLiT w Tucholi.  

§ 2
Szczególny zakres organizacji pracy pracowników administracji i obsługi polegać ma na wprowadzeniu nakazu - w odniesieniu do wskazanych pracowników - wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. w miejscu zamieszkania pracownika.  

§ 3
Wprowadza się Grafik dyżurów pracowników administracji i obsługi ZSLiT w Tucholi (wzór grafiku - załącznik nr 1), który będzie określał, którzy pracownicy w danym dniu, nie będąc wskazanymi do pracy zdalnej, świadczą pracę stacjonarnie, w siedzibie ZSLiT w Tucholi.  

§ 4
Delegowanie pracownika do pracy zdalnej, określone w § 2, dokonywane będzie na podstawie Polecenia pracy zdalnej (wzór polecenia - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia). Obowiązkiem wskazanego pracownika jest zastosowanie się do polecenia pracodawcy. 

§ 5
Mając na uwadze ciągłość pracy szkoły i planowaną realizację zadań, grafik będzie na bieżąco modyfikowany, o zmianach pracownicy będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).  

§ 6
Pracodawca ma prawo kontrolować wykonanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.  

§ 7
Pracownik, który w pracy zdalnej wykorzystuje sprzęt służbowy (w szczególności teleinformatyczny), zobowiązany jest do jego należytego zabezpieczenia, w tym posiadanych danych i zbiorów informacji przed osobami postronnymi. Ponadto zobowiązany jest do przestrzegania postanowień polityki ochrony danych osobowych wraz z dokumentami powiązanymi, aktualnie obowiązującymi w ZSLiT.  
 
§ 8
Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej, każdy pracownik podpisuje otrzymane Polecenie pracy zdalnej. Ponadto zostaje zapoznany z Grafikiem dyżurów pracowników administracji i obsługi ZSLiT w Tucholi oraz treścią niniejszego zarządzenia - co potwierdza składając Oświadczenie pracownika (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 9
Traci moc Zarządzenie nr 3a/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku do odwołania.

Zarządzenie nr 27/2020 (1559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:51:26)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 kwietnia 2021, 10:40:06)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108