Zarządzenie nr 29/2020Dyrektora ZSLiTz dnia 9 listopada 2020w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 29/2020
Dyrektora ZSLiT
z dnia 9 listopada 2020


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1960) 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1
Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.  
 
§ 2
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie C - zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§ 3
Zajęcia praktyczne, w ramach prowadzonego kształcenia zawodowego, realizowane w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi podlegają zapisom § 2 niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Realizacja zajęć praktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będących młodocianymi pracownikami podlega zapisom § 2 niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr 1 podlegają zapisom § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 6
Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
§ 7
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.

§ 8
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów klas maturalnych, w grupach do 5 osób.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 08:55:38)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (1 kwietnia 2021, 11:42:48)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160