Zarządzenie nr 3/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 29 stycznia 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2087) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 14 lutego 2021r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.  

§ 2 
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie C - zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem § 3 i § 4. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§ 3 
Dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych dla klas Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, w ramach prowadzonego kształcenia zawodowego w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.
 
§ 4 
Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będących młodocianymi pracownikami. 
 
§ 5 
Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
§ 6 
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§ 7 
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów klas maturalnych, w grupach do 5 osób.
 
§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021r.

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 lutego 2021, 09:02:05)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruszyńska-Dawid (1 kwietnia 2021, 11:46:57)
Zmieniono: dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237