Zarządzenie nr 5/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 12 lutego 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 5/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 12 lutego 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1
Od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.
 
§2
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie C – zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem § 3 i § 4. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§3
Dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych dla klas Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, w ramach prowadzonego kształcenia zawodowego w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.
 
§4
Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będących młodocianymi pracownikami.
 
§5
Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
§6
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§7
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów klas maturalnych, w grupach do 5 osób.
 
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021r.


Zarządzenie nr 5/2021 (690kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021, 09:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349