Zarządzenie nr 6/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 26 lutego 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 26 lutego 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.
 
§2

Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie C – zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem § 3 i § 4. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§3

Dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych dla klas Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, w ramach prowadzonego kształcenia zawodowego w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.
 
§4

Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 będących młodocianymi pracownikami.
 
§5

Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mają możliwość ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 
§6

Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§7

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów klas maturalnych, w grupach 5 osób.
 
§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.

Zarządzenie nr 6/2021 (693kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (20 kwietnia 2021, 09:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141