Zarządzenie nr 15/2021Dyrektora ZSLiTz dnia 14 maja 2021w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 15/2021
Dyrektora ZSLiT
z dnia 14 maja 2021


w sprawie organizacji i trybu pracy szkoły w okresie czasowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1
Od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. ogranicza się funkcjonowanie typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, tj. Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.
 
§2
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w trybie B – hybrydowym. Zajęcia organizowane są w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów szkoły realizuje je odpowiednio w szkole (stacjonarnie), zaś co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§3
Organizacja pracy szkoły w terminie 17 – 30 maja 2021r. opiera się na opracowywanym na dany dzień harmonogramie, który określa, w zgodzie z zapisami §2 niniejszego zarządzenia, jakie klasy odbywają naukę stacjonarną, a jakie zdalną – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§4
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin lekcyjnych, określonym w planie lekcji. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca swojego zamieszkania. Szczegółowe uregulowania zawarte są w Procedurze funkcjonowania Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej w ZSLiT w Tucholi dnia 31 sierpnia 2020r.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021r.

Zarządzenie nr 15/2021 (559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid (8 czerwca 2021, 11:50:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209