Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych http://bip.zslit-tuchola.pl/ jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo. Zamieszczone informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym czasie osiągnąć stan optymalnej dostępności cyfrowej dla osób
ze specjalnymi potrzebami. Na stronie BIP ZSLiT można używać standardowych skrótów klawiaturowych  przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kruszyńska-Dawid, poczta@zslit-tuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 334 33 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie zakresu informacji oraz określenie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: infolinia 800 676 676.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi wchodzą dwa wolnostojące budynki. Budynek A położony jest równolegle do ulicy Świeckiej, natomiast budynek B zlokalizowany jest za budynkiem A.

1. Opis dostępności wejść do budynków:

Do budynku A prowadzą dwa wejścia: nr 1 (wejście główne) od ulicy Świeckiej, nie posiadające podjazdu dla wózków oraz nr 2 od strony dziedzińca, które umożliwia wjazd wózkiem.

Do budynku B prowadzą dwa wejścia: nr 1 od strony boiska szkolnego (nie jest ono przystosowane dla osób poruszających się na wózkach) oraz nr 2 – po drugiej stronie budynku (posiada podjazd dla wózków).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek A posiada trzy kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Na parterze budynku A zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne (sekretariaty, gabinety dyrektora, wicedyrektorów, sekretarza szkoły oraz doradcy zawodowego), biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Na parterze budynku A znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacje połączone są jedynie schodami, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Budynek B jest obiektem jednokondygnacyjnym. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne): szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową, pętlami komunikacyjnymi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy wejściu nr 2 do budynku A.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby z psem przewodnikiem/asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: szkoła nie jest wyposażona w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online. Również żaden pracownik nie posiada umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym.

ZSLiT podejmuje działania zmierzające do budowy windy łączącej kondygnacje budynku A, montażu pętli indukcyjnych oraz systemu PJM, jak również zmierzające do przeszkolenia cześci pracowników w posługiwaniu się polskim językiem migowym.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Waldemar Ptak

Opublikował: Karolina Kruszyńska-Dawid

Data wytworzenia: 2020-09-03

Data aktualizacji: 2021-03-10