W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo. Zamieszczone informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym czasie osiągnąć stan optymalnej dostępności cyfrowej dla osób
    ze specjalnymi potrzebami. Na stronie BIP ZSLiT można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Sebastian Brzezinski. Kontakt: poczta@zslit-tuchola.pl, tel. 52 334 33 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi odpowiada Sebastian Brzezinski, poczta@zslit-tuchola.pl, tel.52 334 33 63.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

ZSLiT w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola

W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi wchodzą dwa wolnostojące budynki. Budynek A położony jest równolegle do ulicy Świeckiej, natomiast budynek B zlokalizowany jest za budynkiem A.

1. Opis dostępności wejść do budynków

Do budynku A prowadzą dwa wejścia: nr 1 (wejście główne) od ulicy Świeckiej, które nie posiada podjazdu dla wózków oraz nr 2 od strony dziedzińca, które umożliwia wjazd wózkiem.

Do budynku B prowadzą dwa wejścia: nr 1 od strony boiska szkolnego (nie jest ono przystosowane dla osób poruszających się na wózkach) oraz nr 2 – po drugiej stronie budynku (posiada podjazd dla wózków).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek A posiada trzy kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Na parterze budynku A zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne (sekretariaty, gabinety dyrektora, wicedyrektorów, sekretarza szkoły oraz doradcy zawodowego), biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Na parterze budynku A znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacje połączone są jedynie schodami, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Budynek B jest obiektem jednokondygnacyjnym. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne)

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową, pętlami komunikacyjnymi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy wejściu nr 2 do budynku A.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby z psem przewodnikiem/ asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie jest wyposażona w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online. Jeden pracownik posiada umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym. W sekretariacie ds. uczniowskich nr 1 znajduje się pętla indukcyjna.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi podejmuje działania zmierzające do budowy windy łączącej kondygnacje budynku A, montażu systemu PJM oraz przeszkolenia części pracowników w posługiwaniu się polskim językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).