W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut ZSLiT

XML

Treść

 

STATUT
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 
 
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH
IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI
Tuchola, 14 września 2022 r.
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Akt założycielski Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi (Uchwała Nr XXXVIII/241/2002 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie: przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tucholi)
 • Akt nadania statutu Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi (Uchwała Nr XLI/272/2002 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi)
 • Akt założycielski Technikum nr 1 w Tucholi (Uchwała Nr XXVI/253/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia ,,Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi" oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi) wraz ze Statutem Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 • Uchwała Nr XXXII/299/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi
 • Uchwała Nr XXXVI/338/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
 • Uchwała Nr XXXVI/339/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
 • Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu mowa jest o:
1) ZSLiT - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi;
2) Technikum r 1 w Tucholi- należy przez to rozumieć Technikum nr 1 w Tucholi wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi;
3) Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Tucholi - należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tucholi wchodzącą w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi;
4) Dyrektorze Szkoły- należy przez to rozumieć Dyrektora ZSLiT;
5) uczniach - należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Technikum nr 1 w Tucholi oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Tucholi;
6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
7) nauczycielach - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Technikum nr 1 w Tucholi oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Tucholi.
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE O ZESPOLE SZKÓŁ
§1
1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi został utworzony w roku 2002 na mocy uchwały Rady Powiatu Tucholskiego. Szkoła kontynuuje tradycje powołanej 7 listopada 1921 r. Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Tucholi.
2. W skład ZSLiT wchodzą dwie szkoły ponadpodstawowe o statusie szkół publicznych:
Technikum nr 1 w Tucholi
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Tucholi
oraz Internat.
3. Siedziba ZSLiT mieści się w Tucholi, przy ulicy Świeckiej 89a.
4. Organem prowadzącym ZSLiT jest Powiat Tucholski.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
6. ZSLiT jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy w tym Regulaminy zamówień publicznych ZSLiT w Tucholi.
7. Statutowa działalność ZSLiT jest finansowana przez organ prowadzący.
8. ZSLiT może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z dotacji, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, osób fizycznych i prawnych, w ramach realizowanych projektów, a także z dochodów własnych.
9. Nauka w Technikum nr 1 w Tucholi oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Tucholi jest bezpłatna.
10. Szkoły ZSLiT gwarantują wszystkim uczniom równe prawa, bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
11. Cele i zadania szkół wchodzących w skład ZSLiT wynikają z aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa oświatowego. W szczególności szkoły zapewniają:
 • optymalne prowadzenie procesu dydaktycznego w zakresie nauczania ogólnego i zawodowego poprzez zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizacje aktualnych podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz stosowanie ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • przeprowadzanie rekrutacji uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami obowiązku szkolnego i powszechnej dostępności;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów;
 • bezpieczeństwo podczas zajęć oraz podczas przerw międzylekcyjnych;
 • promocję i ochronę zdrowia.
12. Technikum nr 1 w Tucholi funkcjonuje w oparciu o Statut Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
13. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Tucholi funkcjonuje w oparciu o Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Tucholi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi tucholskiej w Tucholi.
ROZDZIAŁ II. ORGANY SZKÓŁ
§2
1. W ZSLiT tworzy się wspólne dla Technikum nr 1 w Tucholi oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Tucholi organy Szkoły. Są nimi:
 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski.
2. Zgodnie z odrębnymi przepisami Dyrektor Szkoły powołuje dwóch wicedyrektorów.
3. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Szkoły oraz wicedyrektorów określony jest w Statucie Technikum nr 1 w Tucholi oraz Statucie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Tucholi.
4. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski prowadzą swą działalność statutową w oparciu o szczegółowe uregulowania określone w:
 • Regulaminie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 • Regulaminie Rady Rodziców Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 • Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
ROZDZIAŁ III. SZTANDAR
§3
1. Sztandar Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi jest wspólny dla Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1. Jest on symbolem więzi z tradycją i teraźniejszością oraz przewodnikiem w przyszłość.
2. Szacunek dla sztandaru jest obowiązkiem całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników ZSLiT.
3. Sztandar jest prezentowany w czasie uroczystości szkolnych, w szczególności w czasie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz pasowania na uczniów, z zachowaniem ceremoniału przysługującego jego obecności.
4. Za zgodą Dyrektora Szkoły sztandar może stanowić oprawę uroczystości organizowanych poza Szkołą przez inne organizacje lub instytucje. W tym czasie odpowiedzialność za sztandar spoczywa na poczcie sztandarowym.
5. Poczet sztandarowy składa się wyłącznie z uczniów ZSLiT. Za jego skład odpowiada Dyrektor Szkoły.
6. Za przechowywanie sztandaru odpowiada Dyrektor Szkoły. Dyrektor wyznacza stosowne dla sztandaru miejsce wykluczające jego uszkodzenie oraz dostęp osób nieuprawnionych.
7. Dyrektor Szkoły wyznacza z grona pedagogicznego ZSLiT opiekuna pocztu sztandarowego.
ROZDZIAŁ IV. PRACOWNIE SZKOLNE
§4
1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pracowni i pomieszczeń szkolnych.
2. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad internatem, pracowniami, aulą, biblioteką, klubem szkolnym i salą gimnastyczną, które są wspólne dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1.
3. Zasady korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych określają odrębne regulaminy, wywieszone w tych pomieszczeniach.
ROZDZIAŁ V. BIBLIOTEKA
§5
1. W ZSLiT działa Biblioteka szkolna.
2. Do jej podstawowych zadań należy: udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom (w tym lektur), doskonalenie wśród uczniów i innych użytkowników umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
3. Biblioteka ponadto wspiera nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez udostępnianie fachowej literatury i innych środków dydaktycznych (źródeł multimedialnych), wspomaga realizację programów nauczania, programu wychowawczego-profilaktycznego, wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez udostępnianie literatury pedagogicznej, współpracuje z innymi bibliotekami, w tym z Biblioteką Publiczną w Tucholi.
4. Czytelnia jest częścią szkolnej biblioteki i miejscem przewidzianym do korzystania z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów księgozbioru wypożyczalni.
5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele-bibliotekarze.
10. Rada Pedagogiczna analizuje stan czytelnictwa w szkole i podejmuje uchwały w zakresie innowacji zaproponowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.
11. Biblioteka udostępnia uczniom komputery do przeglądania programów edukacyjnych i umożliwiające dostęp do internetu.
12. Szczegółowe zadania realizowane przez bibliotekę oraz zasady korzystania z zasobu zawiera Regulamin pracy biblioteki ZSLiT w Tucholi.
ROZDZIAŁ VI. INTERNAT
§6
1. W ramach ZSLiT funkcjonuje Internat przeznaczony dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.
2. Mieszkańcami Internatu mogą być także uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tucholi.
3. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
4. W Internacie zatrudnieni są:
 • Kierownik internatu,
 • pracownicy pedagogiczni (wychowawcy),
 • pracownicy administracyjno-obsługowi.
5. Kierownik internatu i pracownicy pedagogiczni tworzą Radę Wychowawczą Internatu. Przewodniczącym Rady jest Kierownik internatu.
6. Rada Wychowawcza opracowuje plany wychowawcze i programy działania, opiniuje sprawy opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjno-gospodarcze oraz plany samokształceniowe wychowawców.
7. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy.
8. Uczniowie zamieszkujący internat mają zapewnioną opiekę także w godzinach nocnych.
9. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd mieszkańców - Młodzieżową Radę Internatu.
10. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad określonych odrębnymi przepisami.
11. Uczniowie zamieszkujący internat zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad ładu i porządku oraz ponoszenia określonych na początku każdego roku szkolnego kosztów utrzymania.
12. Zasady funkcjonowania internatu zawiera oddzielny dokument wewnątrzszkolny - Regulamin Internatu ZSLiT w Tucholi.
ROZDZIAŁ VII. BEZPIECZEŃSTWO. MONITORING WIZYJNY
§7
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, min. poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego w budynku głównym oraz na terenie ZSLiT;
2) w szczególności podczas zajęć ze środkami chemicznymi, zajęć z wychowania fizycznego i poza terenem ZSLiT, w trakcie wycieczek i zajęć terenowych.
2. W ZSLiT prowadzi się, poprzez e-dziennik, Rejestr wyjść grupowych uczniów.
3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych.
4. Przerwy międzylekcyjne umożliwiają uczniom spożywanie posiłków.
5. Plan zajęć edukacyjno-wychowawczych uwzględnia równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia i ich zróżnicowanie.
6. Podczas prac remontowych na terenie ZSLiT uczniowie nie mogą być narażeni na uciążliwości wynikające z tych prac.
7. W czasie zimy zewnętrzne ciągi komunikacyjne powinny być systematycznie odśnieżane i posypywane piaskiem.
8. Celem zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wszyscy pracownicy ZSLiT podlegają obowiązkowemu szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
9. O zawieszeniu lekcji zawiadamia się Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
10. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka Dyrektor Szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez Dyrektora Szkoły - organ prowadzący Szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.
11. Osoby wchodzące na teren ZSLiT, a nie będące uczniami lub pracownikami szkoły podlegają rejestracji.
12. Szczegółowe zasady w zakresie bezpieczeństwa uczniów zawierają Procedury zachowania bezpieczeństwa w ZSLiT w Tucholi.
13. Dyrektor szkoły dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki powołuje w Szkole pracownika na stanowisko specjalisty z zakresu bhp.
14. Kontrolowanie pełnienia dyżurów na przerwach przez nauczycieli odbywa się zgodnie z Regulaminem pełnienia dyżurów ZSLiT w Tucholi.
15. Zakres bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ZSLiT reguluje Instrukcja p-poż i ewakuacji ZSLiT w Tucholi.
§8
1. W ramach infrastruktury Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych monitoring wizyjny może objąć:
 • budynek główny (dydaktyczno - administracyjny) połączony łącznikiem z salą gimnastyczną,
 • drugi budynek dydaktyczny szkoły,
 • internat,
 • boisko szkolne;
 • teren wokół szkoły (ciągi komunikacyjne, parkingi, trawniki, plac przyszkolny).
2. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej Szkoły.
3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
4. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w Szkole systemu dyżurów wychowawców i nauczycieli.
5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
6. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej uczniów i pracowników Szkoły oraz prawa do prywatności.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zawiera oddzielny dokument wewnątrzszkolny - Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego ZSLiT w Tucholi .
§9
1. Na terenie ZSLiT obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania wyrobów tytoniowych oraz środków psychoaktywnych.
ROZDZIAŁ VIII. ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH
§10
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej Szkoły.
2. Organizowanie przez ZSLiT krajoznawstwa i turystyki, tj. wycieczek i różnych imprez szkolnych, ma na celu: poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii; poznawanie kultury, historii i języka innych państw; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; podnoszenie sprawności fizycznej; poprawę stanu zdrowia uczniów oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4. Wycieczki oraz imprezy szkolne mogą odbywać się w następujących formach:
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne - udział w nich nie wymaga od uczniów specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne - np. biwaki, konkursy, turnieje;
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - udział w nich wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania np. zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne, pikniki historyczne itp.
5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach turystyczno-krajoznawczych, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
7. Szczegółowe zasady dotyczące obowiązków kierownika wycieczki i opiekunów, zasad organizacji wycieczek i imprez szkolnych, obowiązków uczestników, finansowania, jak również wymaganej dokumentacji zawiera osobny dokument wewnątrzszkolny - Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych w ZSLiT w Tucholi.
ROZDZIAŁ IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§11
1. Dane osobowe uczniów, ich rodziców oraz pracowników Szkoły podlegają ochronie w oparciu o zasady zawarte w Polityce bezpieczeństwa ZSLiT w Tucholi. Powyższy dokument został opracowany na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia ogólnego Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).
ROZDZIAŁ X. TABLICE, PIECZATKA URZĘDOWA I SKŁADNICA AKT
§12
1. ZSLiT posiada pieczątkę urzędową o treści:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Ziemi Tucholskiej
ul. Świecka 89a
89-500 Tuchola
tel. 0-52/3343363, 3343364 fax 3343792
2. Tablica ZSLiT, wywieszona na budynku Szkoły, zawiera nazwę zespołu szkół.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
4. Celem gromadzenia i przechowywania dokumentacji niepotrzebnej w bieżącej działalności szkoły tworzy się składnicę akt.
5. Działalność opisaną w ust. 3 i 4 szczegółowo reguluje Instrukcja kancelaryjna.
6. Świadectwa szkolne, dyplomy i druki szkolne wystawia się zgodnie z odrębnymi regulacjami.
ROZDZIAŁ XI. NOWELIZACJA STATUTU
§13
1. Zmiany w Statucie ZSLiT mogą być dokonywane na wniosek jednego z organów szkoły.
2. W ramach Rady Pedagogicznej działa Komisja do spraw nowelizacji statutu, przygotowująca propozycje zmian w Statucie ZSLiT.
3. Nowelizacje, w formie uchwał, uchwala Rada Pedagogiczna.
4. Opublikowanie tekstu ujednoliconego Statutu ZSLiT powierza się Dyrektorowi Szkoły.
5. Tekst Statutu ZSLiT dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
WYKAZ AKTÓW PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§14
I. Statut Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
II. Statut Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
III. Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Tucholi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
IV. Regulaminy i procedury:
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 • Regulamin Internatu
 • Regulamin Biblioteki
 • Regulamin naboru
 • Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych
 • Regulamin pełnienia dyżurów
 • Procedura dopuszczenia programów nauczania
 • Procedura usunięcia ucznia ze szkoły
 • Szkolny zestaw programów nauczania
 • Szkolny zestaw podręczników
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Instrukcja p-poż i ewakuacji
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Procedury zachowania bezpieczeństwa
 • Regulamin oceny pracy nauczycieli
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania nauczycieli
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • PSO i regulaminy poszczególnych pracowni
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 • Regulamin monitoringu wizyjnego
 • Regulaminy zamówień publicznych

Załączniki

StatutZSLiT pdf, 559 kB